ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Unit Operations Iข้อที่ 1ถ้าถังบรรจุของเหลวชนิดหนึ่งที่มีความหนาแน่น 890 kg/m3 โดยบรรจุในถังที่มีชนาดใหญ่มากและมีการเติมของเหลวเข้ามาอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้ระดับของเหลวคงที่ ถ้าความสูงของของเหลวเท่ากับ 1 m และเจาะรูที่ก้นถังให้มีขนาดพื้นที่ภาคตัดขวางเท่ากับ 0.25 m2 จงคำนวณหาอัตราการไหลที่บริเวณที่เจาะรู

1 : 0.217 m3/s

2 : 0.427 m3/s

3 : 1.107 m3/s

4 : 1.962 m3/sข้อที่ 2ของเหลวชนิดหนึ่งมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.80 กำหนดให้น้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ 1000 kg/m3 ถ้านำของเหลวชนิดนี้มา 5 ลิตร ของเหลวชนิดนี้จะมีน้ำหนักเท่าไร

1 : 2  kg

2 : 4  kg

3 : 6  kg

4 : 8  kgข้อที่ 3ท่านคิดว่าความเร็วในการตกของหยดน้ำฝนขนาด 0.1 mm กับ 1 mm ที่ตกผ่านอากาศมีความเร็วแตกต่างกันเพียงใด

1 : 50 เท่า

2 : 100 เท่า

3 : 200 เท่า

4 : 250 เท่าข้อที่ 4การเกิดคาวิเตชั่น (Cavitation) มีสาเหตุมาจากเรื่องใด

1 : สูบสารที่มีความหนาแน่นสูง

2 : สูบสารขึ้นไปที่สูงมาก ๆ

3 : เปิดเครื่องสูบโดยไม่มีของเหลวผ่านเข้าไป

4 : ปิด เปิด เครื่องสูบบ่อยๆข้อที่ 5ถังเก็บน้ำทรงแชมเปญสูง20 เมตร จะให้ความดันน้ำที่ก้นถังเท่าไร ถ้าไม่คิดการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทาน

1 : 1.96x105 N/m2

2 : 1.96x102 N/m2

3 : 6.44x105 N/m2

4 : 6.44x102 N/m2ข้อที่ 6ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1 : ความดันบรรยากาศสัมบูรณ์ในห้องเรียนมีค่าประมาณเท่ากับ 1 บาร์

2 : แรงมีค่าเสมือนว่าเป็นอัตราการถ่ายโอนโมเมนตัม  

3 : ความหนาแน่นของอากาศในห้องเรียนนี้มีค่าประมาณเท่ากับ 0.08 kg/m3

4 : เป็นไปไม่ได้ที่ความดันเกจจะมีค่าต่ำกว่า -20.0psig  ข้อที่ 7เขื่อนมีความสูงประมาณ 230 m และกว้าง 76 m มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากั้นน้ำในแนวดิ่ง เมื่อมีน้ำอยู่ทีระดับบนสุด ความดันที่ก้นเขื่อนมีค่าเท่าไร (ค่าความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 998.2 kg/m3, g = 9.81 m/s2)

1 : 2.00 MPa

2 : 2.25 MPa

3 : 2.45 MPa

4 : 2.55 MPaข้อที่ 8ค่ามาตรฐานความหนืดของน้ำมันไบโอดีเซลกำหนดมาในหน่วยเซนติสโตรก (cSt) แต่คุณผลิตไบโอดีเซลเองที่โรงงานในบ้านและใช้เครื่องมือวัดความหนืดแต่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเมตรวินาที คุณจะต้องคำนวณอย่างไรให้รู้ว่าน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้อยู่ในมาตรฐานหรือไม่

1 : เปิดตารางแปลงหน่วยหาตัวเลขที่เปลี่ยนหน่วยกิโลกรัมต่อเมตรวินาทีเป็นหน่วยเซนติสโตรกมาคูณ

2 : เปิดตารางแปลงหน่วยหาตัวเลขที่เปลี่ยนหน่วยกิโลกรัมต่อเมตรวินาทีเป็นหน่วยเซน ติสโตรกมาหาร

3 : ต้องรู้ความดัน แล้วเอาความดันที่มีหน่วยที่สมมูลกันมาคูณ

4 : ต้องวัดความหนาแน่น แล้วเอาความหนาแน่นที่มีหน่วยที่สมมูลกันมาหารข้อที่ 9การป้องกันไม่ให้เกิดคาวิเตชั่น (cavitation) ขึ้นกับปั๊ม จะต้องคำนวณหาค่าอะไรต่อไปนี้

1 : Suction lift

2 : NPSH available

3 : NPSH required

4 : BHPข้อที่ 10ถ้านำของเหลวชนิดหนึ่งมา 20 ลิตร โดยมีน้ำหนักของของเหลวชนิดนี้ 15 kg  ของเหลวชนิดนี้จะมีถ่วงจำเพาะเท่ากับเท่าไร กำหนดให้น้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ 1000 kg/m3 ที่อุณหภูมิ 4OC

1 : 0.15

2 : 0.20

3 : 0.50

4 : 0.75ข้อที่ 11ถ้าถังบรรจุของเหลวชนิดหนึ่งที่มีความหนาแน่น 890 kg/m3 โดยบรรจุในถังที่มีชนาดใหญ่มาก ถ้าความสูงของของเหลวเท่ากับ 1 m จะมีความดันเกจที่ก้นถังเท่ากับเท่าไร

1 : 8.73 kN/m2

2 : 8.83 kN/m2

3 : 101.33 kN/m2

4 : 110.06 kn/m2ข้อที่ 12กฏของนิวตันในการไหลของของไหลสำหรับการทำmomentum balanceคือข้อใด

1 : ถ้าของไหลไหลโดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำมันจะไหลได้โดยความเร่ง

2 : ความเค้นเฉือนจะมีความสัมพันธ์กับค่าความหนืดและอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเทียบกับระยะทางในทิศทางขนานกับการไหล

3 : ความเค้นเฉือนจะมีความสัมพันธ์กับค่าความหนืดและอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเทียบกับระยะทางในทิศทางตั้งฉากกับการไหล

4 : ถ้าของไหลไหลโดยอิสระมันจะไหลได้ด้วยความเร่งข้อที่ 13เรือดำน้ำสำหรับงานวิจัยถูกออกแบบให้สามารถอยู่ที่ระดับความลึก 3 km จากผิวหน้าของมหาสมุทร ถ้าความดันภายในเท่ากับ 1 บรรยากาศ แรงเนื่องจากความดันทั้งหมดที่กระทำต่อหน้าต่างเรือดำน้ำซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 15 cm. มีค่าเท่าไหร่ ถ้าความหนาแน่นเฉลี่ยของน้ำทะเลเท่ากับ 1028 kg./m3 (กำหนด ค่า g = 9.8 m/s2)

1 : 534.043 kN

2 : 5.34 x 105 kN

3 : 5.34 x 106 kN

4 : 3.02 x 107 kN/m2ข้อที่ 14ขอบเขตวิกฤตของการไหลหมายถึงอะไร

1 : บริเวณที่ไม่สามารถระบุลักษณะการไหลว่าเป็นลามินา หรือเทอร์บูแลนท์ได้

2 : บริเวณที่เทอร์บูแลนท์มีความรุนแรงสูง

3 : บริเวณที่ลามินามีการไหลอย่างแผ่วเบาจนเกือบหยุดนิ่ง

4 : บริเวณที่การไหลหยุดนิ่งข้อที่ 15ถ้าของเหลวชนิดหนึ่งมีความหนาแน่นเท่ากับ 851 kg/m3 ความหนืดเท่ากับ 0.136 P จงคำนวณหาค่าหนืดจลน์ของของเเหลวชนิดนี้

1 : 0.0136 stokes

2 : 0.0160 stokes

3 : 0.1360 stokes

4 : 0.1600 stokesข้อที่ 16แรงดันน้ำใต้เขื่อนที่กระทำต่อฐานเขื่อน มักมีสาเหตุจากเหตุผลใด

1 : มีน้ำซึมผ่านใต้ฐานเขื่อน

2 : เกิดแรงเฉือนที่สันเขื่อน

3 : วัสดุที่ทำเขื่อนมีความแข็งแรงไม่เท่ากัน

4 : อัตราการไหลของน้ำรุนแรงข้อที่ 17ถังเก็บน้ำมันที่มีความหนาแน่น 846 kg/m3  บรรจุน้ำมันที่ระดับความสูง 5.0 m  ถังน้ำมันนี้มีช่องระบายอากาศเล็กๆ เปิดอยู่ด้านบน จงคำนวณหาค่าความดันสัมบูรณ์ที่ก้นถังงของถังน้ำมันนี้

1 : 1.05 bar

2 : 1.42 bar

3 : 4.14 bar

4 : 5.14 barข้อที่ 18เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความหนืดของกาซจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเหตุใด

1 : ความหนืดตำ่ลงเพราะโมเลกุลอยู่ห่างกันมากขึ้นแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลจึงน้อยลง

2 : ความหนืดเท่าเดิมเพราะความหนืดไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ

3 : ความหนืดสูงขึ้นเพราะโมเลกุลเคลื่อนที่เร็วขึ้นและชนกันมากขึ้นจึงมีแรงเดึงดูดมากขึ้น

4 : ไม่มีข้อใดถูกต้องข้อที่ 19ถังทรงกระบอกถูกเจาะรูข้างถังเพื่อให้น้ำไหลออกเป็นลำเจ็ต ระดับน้ำในถังจากผิวอิสระด้านบนจนถึงกึ่งกลางของรูนี้มีความลึกเท่ากับ 3 เมตร สมมุติว่ารูที่เจาะเรียบมากจนปราศจากแรงเสียดทาน และรักษาระดับน้ำในถังให้คงที่ ความเร็วของน้ำที่ไหลออกจากรูนี้คือข้อใด

1 : 193.2 m/s

2 : 58.86 m/s

3 : 13.8 m/s

4 : 7.67 m/sข้อที่ 20ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1 : เมื่อของไหลมีความเฉือนคงที่จะถือว่าของไหลนี้เข้าสู่สภาวะสมดุล ที่ซึ่งไม่มีการเคลื่อนที่เกิดขึ้น

2 : ความดันและความเฉือนมีหน่วยเดียวกันคือแรงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่

3 : ในกลศาสตร์ของไหล กฎพื้นฐานของการอนุรักษ์มวลสารคือปริมาตร พลังงานและโมเมนตัม

4 : ไม่มีข้อถูกข้อที่ 21วอเตอร์แฮมเมอร์ในอุปกรณ์ที่มีการไหลมักจะเกิดขึ้นเมื่อใด

1 : เกิดจากการเพิ่มความเร็วของของไหลลงทันทีทันใด

2 : เกิดจากการลดความเร็วของของไหลลงทันทีทันใด

3 : เกิดจากการลดความเข้มข้นของของไหลลงทันทีทันใด

4 : เกิดจากการเพิ่มความเข้มข้นของของไหลลงทันทีทันใดข้อที่ 22คำนิยามใดเหมาะกับคำว่า Isentropic flow มากที่สุด

1 : การไหลที่มีพลังงานและแรงเสียดทานคงที่

2 : การไหลที่มีความร้อนและอุณหภูมิคงที่

3 : การไหลที่มีความร้อน และแรงเสียดทานคงที่

4 : การไหลที่มีความร้อนคงที่และไม่มีแรงเสียดทานข้อที่ 23ถ้าพบว่าน้ำมันเตาที่เก็บไว้ในถังเก็บจะหนืดจนไม่สามารถสูบเข้าสู่หม้อต้มไอน้ำได้สะดวก ในฐานะที่คุณเป็นวิศวกร คุณจะแนะนำให้โรงงานนี้แก้ปัญหาอย่างไร

1 : เปลี่ยนไปใช้น้ำมันชนิดอื่น

2 : ติดตั้งใบพัดกวนในถังเก็บน้ำมัน

3 : ใช้น้ำจากคอนเดนเสทมาอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนผ่านเครื่องสูบ

4 : เพิ่มกำลังของเครื่องสูบข้อที่ 24เขื่อนมีความสูงประมาณ 230 m และกว้าง 76 m เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากั้นน้ำในแนวดิ่ง เมื่อมีน้ำอยู่ทีระดับ บนสุด ความดันที่ก้นเขื่อนมีค่าเท่าไร (ค่าความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 998.2 kg/m3, g = 9.81 m/s2)

1 : 2.00 MPa

2 : 2.25 MPa

3 : 2.45 MPa

4 : 2.55 MPaข้อที่ 25ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1 : ความดันสัมบูรณ์และอุณหภูมิสัมบูรณ์ จะต้องถูกใช้เมื่อใช้กฎของก๊าซในอุดมคติ

2 : ความหนาแน่นของก๊าซในอุดมคติขึ้นอยู่กับอุณหภูมิสัมบูรณ์ และน้ำหนักโมเลกุลของก๊าซชนิดนั้น เท่านั้น

3 : เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าความดันเกจเป็นค่าความดันสัมบูรณ์ ต้องบวกเข้าด้วยค่า 1.01 Pa

4 : ข้อ 2 และ 3 กล่าวไม่ถูกต้อง
  • นาฬิกาจับเวลา