ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Unit Operations IIIข้อที่ 1ในการแก้สมการการนำความร้อน เราจะต้องกำหนดค่าที่ขอบเขต (Boundary Conditions) ข้อใดต่อไปนี้เป็นค่าขอบเขตที่เราสามารถกำหนดได้ (ที่เป็นไปได้ในการคำนวณ)

1 : อุณหภูมิที่ขอบเขตมีค่าคงที่

2 : ฟลักส์ความร้อนที่ขอบเขตมีค่าคงที่

3 : ไม่มีการถ่ายเทความร้อนที่ขอบเขต

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 2ข้อใดไม่จัด เป็นฉนวนกันความร้อน

1 : ถุงมือจับของร้อน

2 : เสื้อสำหรับนักสกี

3 : รองเท้าแตะ

4 : หม้อสแตนเลสข้อที่ 3ข้อใดมีผลต่อค่าการนำความร้อนของก๊าซ (Gas) มากที่สุด

1 : อุณหภูมิ

2 : ความดัน

3 : ทั้ง 2 ตัวแปรมีอิทธิพลต่อการนำความร้อนเท่าๆ กัน

4 : ทั้ง 2 ตัวแปรไม่มีอิทธิพลต่อการนำความร้อนข้อที่ 4ข้อใดมีการนำความร้อนเป็นกลไกหลัก

1 : ละลายน้ำแข็งในตู้เย็นโดยเปิดประตูตู้เย็นแล้วใช้พัดลมเป่า

2 : อาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่น

3 : ทำให้ผมแห้งด้วยเครื่องเป่าผม

4 : การรีดผ้าข้อที่ 5บ้านของชาวเอสกิโม (Eskimo) จะสร้างจากน้ำแข็งเพราะเหตุใด

1 : เพราะในขั้วโลกน้ำแข็งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายที่สุด

2 : เพราะชาวเอสกิโมไม่กลัวหนาว

3 : เพราะน้ำแข็งเป็นฉนวนความร้อนที่ดี

4 : ถูกเฉพาะข้อ 1 2 และ 3ข้อที่ 6ในทางปฏิบัติเราถือว่าข้อใดถูกต้อง

1 : น้ำเป็นของเหลวที่มีค่าการนำความร้อนสูงที่สุดถ้าไม่นับโลหะเหลว

2 : โดยทั่วไปค่าการนำความร้อนของของเหลวจะมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น

3 : ค่าการนำความร้อนของก๊าซจะขึ้นกับอุณหภูมิของก๊าซมากกว่าชนิดของก๊าซ

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 7สภาพนำความร้อน (Thermal Conductivity) ของโลหะบริสุทธิ์จะมีค่า

1 : ลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลง

2 : ลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น

3 : ลดลงเมื่อความดันเพิ่มขึ้น

4 : ลดลงเมื่อความดันลดลงข้อที่ 8ข้อใดคือนิยามของความสามารถในการแพร่กระจายทางความร้อน (Thermal diffusivity)

1 : สภาพนำความร้อนต่อปริมาตรของไหล

2 : ปริมาตรของของไหลต่อความนำความร้อน

3 : สภาพนำความร้อนต่อความจุความร้อนของของไหล

4 : ความจุความร้อนต่อความนำความร้อนของของไหลข้อที่ 9ด้ามจับตะหลิวเป็นไม้ เพราะเหตุใด

1 : ไม้มีสภาพนำความร้อนต่ำ

2 : ไม้มีความจุความร้อนต่ำ

3 : ไม้มีการขยายตัวต่ำ

4 : ไม้มีความเค้นต่ำข้อที่ 10การถ่ายเทความร้อนแบบสภาวะไม่คงตัว (unsteady state) จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ

1 : อุณหภูมิภายนอกของระบบที่สนใจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับความเร็ว

2 : อุณหภูมิภายนอกของระบบที่สนใจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเวลา

3 : อุณหภูมิภายนอกของระบบที่สนใจไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับความเร็ว

4 : อุณหภูมิภายนอกของระบบที่สนใจไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเวลาข้อที่ 11ถ้าเราตั้งกาแฟร้อน 3 แก้วโดยใช้แก้วชนิดเดียวกัน อุณหภูมิเริ่มต้นเท่ากัน ไว้บนโต๊ะเดียวกันโดยแก้วแรกจุ่มช้อนโลหะ ในขณะที่แก้วที่ 2 จุ่ม ช้อนไม้ลงไป ในขณะที่แก้วที่ 3 ปิดฝา หลังจากนั้น อีก 5 นาทีแก้วใดจะมีอุณหภูมิต่ำที่สุด

1 : แก้วแรก

2 : แก้วที่ 2

3 : แก้วที่ 3

4 : ทุกแก้วจะยังมีอุณหภูมิเท่ากันข้อที่ 12จงเรียงลำดับสภาพนำความร้อน k (heat conductivity) ของสารต่อไปนี้จากน้อยไปมาก ก) เหล็ก ข) น้ำ ค) อากาศ

1 : ก ข ค

2 : ข ก ค

3 : ค ก ข

4 : ค ข กข้อที่ 13การถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร

1 : การถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นเมื่อสองส่วนของระบบมีความแตกต่างของความเร็ว

2 : การถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นเมื่อสองส่วนของระบบมีความแตกต่างของอุณหภูมิ

3 : การถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นเมื่อสองส่วนของระบบมีความแตกต่างของความเข้มข้น

4 : การถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นเมื่อสองส่วนของระบบมีความแตกต่างของแรงข้อที่ 14จงเรียงลำดับค่าสภาพนำความร้อน k (heat conductivity) ของสารต่อไปนี้จากมากไปน้อย ก) โลหะไร้สนิม (Stainless Steel) ข) เงิน (Silver) ค) แก้ว

1 : ก ข ค

2 : ข ก ค

3 : ค ก ข

4 : ค ข กข้อที่ 15วัสดุ A มีความจุความร้อนสูงกว่าวัสดุ B ถ้าวัสดุทั้งสองนี้ได้รับอัตราการถ่ายเทความร้อนเท่ากัน อยากทราบว่าวัสดุใดร้อนเร็ว (อุณหภูมิสูงขึ้นเร็ว) กว่า

1 : วัสดุ A

2 : วัสดุ B

3 : ข้อมูลไม่เพียงพอ เพราะความจุความร้อนไม่เกี่ยวข้องกับอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

4 : เร็วเท่ากันข้อที่ 16ฉนวนความร้อนหลายชนิดมีช่องว่างที่เป็นอากาศแทรกอยู่ เพราะอากาศมี

1 : ความหนาแน่นต่ำ

2 : ความจุความร้อนต่ำ

3 : ความหนืดต่ำ

4 : สภาพนำความร้อนต่ำข้อที่ 17สภาพนำความร้อนของของเหลว(Thermal Conductivity)

1 : ขึ้นกับอุณหภูมิและความดัน

2 : ขึ้นกับความดันของของเหลว

3 : ขึ้นกับอุณหภูมิของของเหลว

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 18กลไกการถ่ายเทความร้อนแบบใด ที่ทำให้บ้านมุงหลังคาด้วยสังกะสีจึงร้อนกว่ากระเบื้อง

1 : การนำความร้อน

2 : การพาความร้อน

3 : การแผ่รังสีความร้อน

4 : การกระจายความร้อนข้อที่ 19สภาพนำความร้อนของของแข็งส่วนมากจะมีค่าเป็นอย่างไร

1 : มีค่าคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2 : มีค่าไม่คงที่ การเปลี่ยนแปลงขึ้นกับความดัน

3 : มีค่าไม่คงที่ การเปลี่ยนแปลงขึ้นกับน้ำหนักของวัสดุ

4 : มีค่าไม่คงที่ การเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอุณหภูมิข้อที่ 20เหตุผลใดที่ทำให้โลหะ นำความร้อนได้ดีกว่า พลาสติก ทั้งที่มีสถานะเป็นของแข็งเหมือนกัน

1 : โครงสร้างโมเลกุลของพลาสติกซับซ้อนมาก กว่าโลหะ

2 : เนื้อพลาสติก มีส่วนที่เป็นช่องว่างมากกว่าโลหะ

3 : อะตอมของโลหะจะสั่นมากกว่าพลาสติกเมื่อได้รับความร้อน

4 : โลหะมีอิเล็กตรอนอิสระ แต่พลาสติกไม่มีข้อที่ 21การประหยัดพลังงานข้อใด ใช้หลักการนำความร้อน

1 : ควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคารทาผนังนอกอาคาร เพื่อการสะท้อนแสงที่ดี

2 : ปิดตู้เย็นให้สนิทและอย่าเปิดตู้เย็นบ่อย

3 : เช็ดผมให้แห้งก่อนเป่าผมทุกครั้ง

4 : ไม่มีข้อใดถูกข้อที่ 22ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ความต้านทานความร้อนที่เกิดจากการสัมผัส (Thermal Contact Resistance)

1 : เกิดจากพื้นผิวขรุขระของวัสดุที่มาสัมผัสกัน

2 : เกิดจากอากาศภายในช่องขนาดเล็กที่เกิดจากการสัมผัสของวัสดุ

3 : มีผลทำให้ประสิทธิภาพการนำความความร้อนรวมของระบบมีค่าลดลง

4 : ถูกทั้งข้อ 1 2 และ 3ข้อที่ 23ข้อใดต่อไปนี้คือกฏพื้นฐานของการถ่ายเทความร้อน

1 : Fick’s Law

2 : Fourier’s Law

3 : Franky’s Law

4 : Bernoulli’s Equationข้อที่ 24ใครนำความรู้เรื่องการถ่ายโอนความร้อนไปใช้ประโยชน์

1 : อุบลใช้ร่มสีเข้มกางขณะเดินกลางแดด

2 : อุดรเลือกสังกะสีมุงหลังคาบ้านเนื่องจากราคาถูก

3 : สมัยใช้ชามกระเบื้องใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ำ

4 : นิพนต์ใช้ช้อนอลูมิเนียมกินข้าวต้มข้อที่ 25เพราะเหตุใดจึงต้องมีเครื่องหมายลบในสมการการนำความร้อนของฟูริเยร์ (Fourier’s law)

1 : เพราะค่าการนำความร้อนมีค่าเป็นลบ

2 : เพราะทิศทางของการถ่ายเทความร้อนจะตรงข้ามกับทิศทางการลดลงของอุณหภูมิ

3 : เพราะ ความร้อนถ่ายเทจากอุณหภูมิสูงไปยังอุณหภูมิต่ำ

4 : เพราะ ค่าอุณหภูมิที่แตกต่างระหว่าง 2 จุดจะมีค่าเป็นลบเสมอ
  • นาฬิกาจับเวลา